Osnivačka skupština

 

 

U subotu, 7. svibnja 2011. u 11:00 sati, na lapadskom kupalistu Sumartin (kod tobogana), održat će se OSNIVAČKA SKUPŠTINA udruge koja okuplja igrače i poklonike DIVLJE LIGE svih generacija. Poziv prenosimo u cijelosti:

Pozivaju se svi, koji se osjećaju dijelom dubrovačke DIVLJE LIGE da u subotu, 7. svibnja 2011. godine, sudjeluju u radu OSNIVAČKE SKUPŠTINE  udruge: PRVENSTVA DUBROVAČKIH KUPALIŠTA U VATERPOLU.
Sjednica osnivačke skupštine Udruge počinje u 11:00 sati, na lapadskom kupalištu Sumartin (kod tobogana).
Dnevni red:

 

1. donošenje odluke o osnivanju Udruge
2. donošenje odluke o usvajanju Statuta
3. donošenje odluke o izboru predsjednika, tajnika i blagajnika Udruge
4. donošenje odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje
5. donošenje odluke o pokretanju postupka za upis Udruge u registar

ORGANIZACIJSKI ODBOR za „Divlju ligu“ 2011. (u osnivanju)
U Dubrovniku, 4. svibnja, 2011. godine.
Kontakt: divlja.liga@gmail.com

31 komentar na “Osnivačka skupština”

 1. Preciznije, 3. točka dnevnog reda obuhvaća izbor predsjednika udruge i 4 člana upravnog odbora (poželjno je da 1 od njih bude pravnik, radi obavljanja poslova tajnika, a 1 da bude ekonomist radi obavljanja poslova blagajnika).

 2. Na temelju čl. 11. Zakona o udrugama ( ″Narodne novine″ br. 88/01 i br. 11/02),
  Osnivačka Skupština udruge PRVENSTVA DUBROVAČKIH KUPALIŠTA U
  VATERPOLU, donijela je 7. svibnja, 2011. godine

  STATUT

  udruge PRVENSTVA DUBROVAČKIH KUPALIŠTA U VATERPOLU

  I. OPĆE ODREDBE

  Članak 1.

  Udruga PRVENSTVA DUBROVAČKIH KUPALIŠTA U VATERPOLU (nastavno:
  Udruga), je udruga građana koja ima svojstvo neprofitne pravne osobe s pravima, obvezama i
  odgovornostima utvrđenima Ustavom, zakonima i ovim Statutom.

  Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

  Članak 2.

  Naziv udruge je: PRVENSTVA DUBROVAČKIH KUPALIŠTA U VATERPOLU

  Sjedište udruge je u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 22.

  Udruga djeluje na području Grada Dubrovnika.

  Članak 3.

  Udruga ima pečat. Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 35 milimetara.

  Uz čitav obod pečata piše: PRVENSTVA DUBROVAČKIH KUPALIŠTA U VATERPOLU

  Pečat čuva predsjednik Udruge i ovlašten je koristiti se pečatom.

  II. CILJEVI I DJELATNOSTI

  Članak 4.

  Udruga djeluje s ciljevima njegovanja tradicije igranja vaterpola na dubrovačkim kupalištima
  i očuvanja dubrovačkih kupališta.

  U svrhu ostvarenja ciljeva iz st. 1. čl. 4. Udruga:
  – okuplja mladež radi rekreacijskog bavljenja vaterpolom na dubrovačkim kupalištima
  – pomaže održavati vaterpolska igrališta na dubrovačkim kupalištima
  – potiče sudionike prvenstava dubrovačkih kupališta u vaterpolu da sudjeluju u
  radnim akcijama na uređenju kupališta i održavanju pristupnih putova do mora

  Članak 5.

  Udruga surađuje sa srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu.

  Udruga može biti članom mreža srodnih udruga i organizacija u Hrvatskoj i inozemstvu, o
  čemu odluku donosi Skupština udruge.

  Udruga može sklapati ugovore sa pravnim i fizičkim osobama, o čemu odlučuje Skupština.

  III. ČLANSTVO I ZASTUPANJE

  Članak 6.

  Članom Udruge može postati svaka fizička osoba, koja podnese zahtjev za pristupanjem.

  O primanju u članstvo odlučuje Upravni odbor, te o odluci obavještava podnositelja zahtjeva
  u roku od 7 dana. Ako u tom roku ne dobije obavijest, podnositelj zahtjeva postaje članom
  Udruge.

  Na odluku Upravnog odbora o odbijanju zahtjeva za pristupanjem, podnositelj zahtjeva može
  izjaviti žalbu. Žalba se podnosi u pismenom obliku, u roku od 15 dana. O žalbi odlučuje
  Skupština. Odluka Skupštine je konačna.

  Članak 7.

  Svakome, tko je igrao ili sudio makar na jednoj utakmici vaterpolske “divlje lige” ili bilo
  kojeg drugog oblika vaterpolskog natjecanja između ekipa dubrovačkih kupališta, odnosno
  tko je bio trener ili tehniko neke od tih ekipa, odnosno tko je na bilo koji način sudjelovao
  u organizaciji takve utakmice, te svakom sudioniku osnivačke skupštine Udruge, ovim se
  Statutom priznaje pravo na neposredan upis u evidenciju članstva.

  Svaka osoba iz st. 1. čl. 7. Statuta, koja želi biti upisana u evidenciju iz st. 1. čl. 8. Statuta,
  treba predsjedniku Udruge samo dostaviti podatke potrebne za upis u evidenciju članstva.

  Članak 8.

  Članom Udruge se postaje upisom u evidenciju članstva.

  Evidenciju članstva Udruge vodi predsjednik Udruge.

  Članak 9.

  Prava člana Udruge su:
  – birati i biti biran u sva tijela Udruge
  – imati uvid u sve isprave i odluke Udruge

  Dužnosti člana Udruge su:
  – sudjelovati u radu Skupštine
  – aktivno raditi na promicanju ciljeva Udruge
  – podizati ugled Udruge

  Članak 10.

  Članstvo u Udruzi prestaje:
  – istupanjem, u roku od 7 dana od podnošenja vlastoručno potpisanog zahtjeva za
  brisanjem iz evidencije članstva
  – isključenjem, po konačnosti odluke o isključenju

  Članak 11.

  Odluku o isključenju člana, donosi Upravni odbor na prijedlog bilo kojeg člana Udruge, ako
  član Udruge svojim postupcima i djelovanjem unutar Udruge ili izvan nje narušava ugled
  Udruge, te ukoliko se svojim djelovanjem zauzima za ciljeve i stavove koji su nespojivi s
  osnovnim ciljevima Udruge.

  Protiv odluke o isključenju, dopušteno je izjaviti suspenzivnu žalbu. Žalba se podnosi u roku
  od 15 dana, od dana dostave odluke o isključenju. O žalbi odlučuje Skupština.

  Članak 12.

  Udrugu zastupa predsjednik Udruge, te pred Zakonom odgovara rad Udruge.

  IV. TIJELA UDRUGE

  Članak 13.

  Tijela Udruge su:
  – Skupština Udruge
  – Upravni odbor
  – Predsjednik

  SKUPŠTINA

  Članak 14.

  Skupština je najviše tijelo Udruge.

  Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge.

  Skupštinu saziva Predsjednik Udruge i predsjedava joj.

  Predsjednik saziva Skupštinu najmanje jedanput godišnje.

  Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu, ako to od njega zatraži Upravni odbor ili
  najmanje 1/10 članova Udruge.

  Zapisnik o radu Skupštine vodi jedan od članova Upravnog odbora.

  Članak 15.

  Skupština Udruge:

  – upravlja Udrugom
  – donosi Statut Udruge
  – donosi izmjene i dopune Statuta Udruge
  – donosi opće akte Udruge
  – daje tumačenja odredaba Statuta i općih akata Udruge
  – donosi godišnji program rada Udruge
  – donosi godišnji financijski plan Udruge
  – bira i razrješuje Predsjednika Udruge
  – bira i razrješuje članove Upravnog odbora Udruge
  – odlučuje o pristupanju Udruge mreži udruga u Hrvatskoj i inozemstvu
  – usvaja godišnje izvješće o radu
  – usvaja financijsko godišnje izvješće
  – odlučuje u drugom stupnju o pravima i dužnostima članova
  – donosi odluku o prestanku postojanja Udruge

  Članak 16.

  Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština može
  osnivati vijeća, odbore, komisije ili neka druga radna tijela.

  Odlukom o osnivanju vijeća, odbora, komisija ili radnih tijela utvrđuje se njihov
  sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

  Članak 17.

  Rad Skupštine je valjan ako je na sjednici prisutna natpolovična većina od ukupnog članstva.

  Skupština odlučuje javnim glasanjem natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine.

  Statut, te njegove izmjene i dopune donose se natpolovičnom većinom svih članova Udruge.

  UPRAVNI ODBOR

  Članak 18.

  Upravni odbor broji 5 članova, a sačinjavaju ga predsjednik Udruge i 4 člana Udruge koje
  izabere Skupština.

  Svi članovi Upravnog odbora biraju se na vrijeme od 2 godine.

  Na člana Upravnog odbora, odgovarajuće se primjenjuje čl. 23. Statuta.

  Članak 19.

  Upravni odbor Udruge:

  – odlučuje o svim bitnim pitanjima za rad Udruge između dvije Skupštine,
  u skladu s usvojenim programom rada
  – obavlja stručno-administrativne poslove i vodi arhiv Udruge
  – priprema godišnji proračun
  – upravlja imovinom Udruge
  – izrađuje financijski plan i završni račun
  – odlučuje u prvom stupnju o pravima i dužnostima članova
  – provodi pripreme za sjednicu Skupštinu

  Članak 20.

  O pitanjima iz svoje nadležnosti Upravni odbor odlučuje javno, natpolovičnom većinom
  svih članova.
  PREDSJEDNIK

  Članak 21.

  Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu.

  Predsjednika Udruge bira Skupština na vrijeme od 2 godine.

  Ako je Predsjednik spriječen obavljati dužnost dulje od 7 dana, zamjenjuje ga član Upravnog
  odbora, koga on za to pismeno ovlasti.

  Ako je Predsjednik spriječen obavljati dužnost dulje od 7 dana, a nije pismeno ovlastio nekog
  od članova Upravnog odbora da ga zamjenjuje, ostali članovi Upravnog odbora će između
  sebe izabrati osobu koja će zamjenjivati Predsjednika.

  Ako je Predsjednik spriječen obavljati dužnost dulje od 90 dana, ostali članovi Upravnog
  odbora će između sebe izabrati vršitelja dužnosti predsjednika Udruge, kome mandat traje do
  isteka mandata predsjednika Udruge

  Vršitelj dužnosti Predsjednika, u roku od 30 dana po imenovanju, mora sazvati Skupštinu.

  Članak 22.

  Predsjednik Udruge:

  – saziva skupštinu Udruge, u skladu sa Statutom
  – predlaže dnevni red Skupštine
  – saziva sjednice Upravnog odbora (najmanje jedanput u 3 mjeseca) i predsjedava im
  – predlaže godišnji plan rada
  – podnosi godišnje izvješće o radu
  – rukovodi radom Udruge u skladu sa Zakonom, Statutom, općim aktima Udruge,
  odlukama Skupštine i Upravnog odbora, te predsjedava radom Skupštine
  – potpisuje odluke Upravnog odbora i Skupštine
  – potpisuje ugovore i daje naloge o realizaciji programa i financijskog plana Udruge
  – obavješćuje javnost o radu Udruge
  – vodi brigu o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora
  – obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge
  – odgovara za zakonitost rada Udruge

  Članak 23.

  Predsjednik može biti razriješen prije isteka roka iz st. 2. čl. 21. ovog Statuta, ako:

  – ne sazove Skupštinu u roku utvrđenom ovim Statutom
  – ne sazove sjednicu Upravnog odbora u roku iz al. 3. čl. 22. Statuta
  – podnese ostavku na dužnost
  – Skupština ne usvoji godišnje izvješće o radu
  – Skupština mu iz bilo kojeg drugog razloga izglasa nepovjerenje

  V. IMOVINA I ODGOVORNOST ZA OBVEZE

  Članak 24.

  Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla prilozima i darovima,
  obav-lja-njem -njenih djelatnosti, dotacijama iz državnog proračuna i proračuna jedinica
  lokalne i područne (re-gionalne) samouprave te fondova, kao i druga novčana sredstva stečena
  u skladu sa zakonom, -njene nekretnine i pokretnine, kao i druga imovinska prava.

  Sva imovina Udruge se koristi isključivo za ostvarivanje ciljeva osnivanja Udruge.

  Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

  VI. JAVNOST RADA

  Članak 25.

  Rad Udruge je javan.

  Udruga pravodobno objavljuje informacije o svom radu u tiskovinama i elektroničkim
  medijima, putem interneta, na posebnim skupovima, javnim praćenjem sjednica Skupština i
  na druge prikladne načine.

  Javnost rada ostvaruje se i predočenjem svih izvješća, u pismenom obliku, na Skupštini.

  Sve isprave Udruge dostupne su članstvu na uvid.

  VII. STATUT I OPĆI AKTI

  Članak 26.

  Statut je temeljni opći akt Udruge i svi opći akti moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.

  Sva pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju detaljnu razradu, uređuju se općim
  aktima.

  Svaku odredbu Statuta i općih akata, treba uvijek tumačiti, kako je to povoljnije po člana
  Udruge.

  VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 27.

  Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

  Odluka iz al. 14. čl. 15. Statuta je pravovaljana, ako je donesena dvotrećinskom većinom svih
  članova Skupštine.

  U slučaju prestanka postojanja Udruge, sva preostala imovina Udruge pripada Gradu
  Dubrovniku.

  Članak 28.

  Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar Udruga.

  U Dubrovniku, 7. svibnja 2011.

  Predsjednik Udruge

 3. Lijepo je biti samouvjeren ali ne i bahat. Lijepo od vas što ste napravili statut ali tko vam daje za pravo da večer prije sastanka nove udruge ovdje pišete neke zaključke usput stavljajući sutrašnji datum. Koji je cilj sastanka sutra, ako vi sve znate sada? Nemojte na ovakav način početi jer svaka je sitnica bitna.

 4. pa ovo je valjda statut koji mora imat datum na koji je usvojen.

  nego u statutu ne vidim više članarinu od 120 kuna?

 5. Točno tako dančar, ovo je statut koji mora imat datum na koji usvojen. A usvojen će biti, ako odluče tako ljudi koji dođu na sastanak, tek sutra oko 11 sati. JMalo je bahato pisati o nečemu što se tek treba dogoditi. Zar ne?

  1. Oprosti “samo istina”, to je bio samo nacrt statuta.

   Verziju statuta, koja u subotu, u Dubrovniku, JEST usvojena (premda NE u 11:00) sati, poslao sam ti na e-mail.

  1. Ne bih rekao da je debakl. Gledaj, ljudi su se doista okupili da osnuju udrugu, ali su zeljeli biti samo obicni clanovi udruge.

   Bilo je vrlo korektno i posteno da se onaj, tko nije mogao prihvatiti dio odgovornosti da radi u UPRAVNOM ODBORU (najmanje 365 dana godisnje), bas tako i izjasnio.

   Zamisli, da se tada netko izjasnio da prihvaca obvezu, pa onda, nakon mjesec dana se predomisli.

   Ovako, u subotu u 11:00 skupstina uopce nije ni “otvarana”.

   Istoga dana, u 17:00 skupstina jest odrzana jer su mi se (u medjuvremenu) javili oni koji zele zdusno biti i raditi 365 (366) dana godisnje u upravnom odboru.

   Oni formulari, potrebni za registraciju, koji nisu “potroseni” (u 11:00) iskoristeni su u 17:00 .

   Ured za opcu upravu je zaprimio sve sto je potrebno za postupak registracije udruge.

   Ako bas zelis da ti napisem i broj klase, pitaj, pa cu ti i to napisati.

   1. Ako je najmanje 365 dana godišnje, koliko je najviše?

    Mislim kakvog posla ima u udruzi koja se bavi organizacijom Divlje lige da se radi 365 dana godišnje?!

    1. Ocitovanje na prvo pitanje: Ponekad moze biti 366.

     Ocitovanje na drugo pitanje: Procitajte statut

     1. Pročitao sam, za ciljeve je navedeno:
      – okuplja mladež radi rekreacijskog bavljenja vaterpolom na dubrovačkim kupalištima
      – pomaže održavati vaterpolska igrališta na dubrovačkim kupalištima
      – potiče sudionike prvenstava dubrovačkih kupališta u vaterpolu da sudjeluju u
      radnim akcijama na uređenju kupališta i održavanju pristupnih putova do mora

      Vaterpolom na kupalištima se može baviti samo dok je more dovoljno toplo, a i tu sama udruga nema previše posla. Odnosno može sudjelovati kroz drugu točku, tj održavanje terena. A za to masimalno treba 5-7 dana za postaviti teren na početku ljeta, i 2-3 za spremit ga na kraju ljeta. A posljednja, treća točka može zauzeti malo veći broj dana, ali opet ne više od 20-ak ako bi se išlo baš sva kupališta u gradu svake godine uređivat. Osim ako ne budu neki megalomanski projekti poput ovoga:

      http://www.jutarnji.hr/dubrovnik—projekt-gradec-lebdeci-teatar–park-i-kulturna-dvorana-do-lovrijenca/945126/

      Tako da mi je tih minimalno 365 – a maksimalno 366 dana godišnje rada u Udruzi puno previše:
      10-ak dana za održavanje terena
      20-ak dana Divlje lige
      20-ak dana uređenja kuplišta

      Ovo su još gornje granice predviđanja.

     2. Gosparu,

      prvo treba okončati upravni postupak, klasa: UP/I-230-02/11-01/55 .

      Nakon toga, predsjednik Udruge saziva Skupstinu .

      Jedna od tocaka dnevnog reda ce biti: program rada Udruge za 2011.

      Imat ćete priliku vidjeti program (za ostatak 2011.), ali, molim Vas za malo strpljenja.

 6. A sad se svi pazite jer je Legaz ostao bez zanimacije koja ga je drzala zaokupljenim zadnjih mjesec dana. Sad ce izmislit nesto novo, a svatko mu moze biti musterija. Ako se uhvati Ada i poslovanja betule na Dancama, gotovi ste. Navodno saznao da je Ado pomagao Bin Ladenu u bijegu od vlasti SAD-a, i kad je Legaz dosao do te informacije, zakleo se da ce istina izaci na vidjelo. In the new episode of “Igor Legaz – investigating trivia arround the world”.

  1. Jucer, u 11:00 sati, okupilo se dovoljno ljudi, za osnivanje pet, a ne samo jedne udruge. Vecina od njih je kod sebe imala fotokopiju osobne iskaznice. Medjutim, svatko od njih je vrlo posteno i savjesno kazao da se ne moze prihvatiti clanstva u upravnom odboru. To je bio zbog cega TADA jucer udruga nije osnovana, ali jucerasnji dan je imao 24 sata!

  2. Gosparu, zapisnik sa osnivačke skupštine , statut , nekoliko popunjenih formulara, fotokopije osobnih iskaznica , … , sve je to predano nadleznom uredu.

   Osnivacka skupstina jest odrzana u subotu, ali ne u 11:00 sati , nego u 17:00 sati.

   Novinar Dubrovackog lista je istinito prenio ono sto je vidio i cuo u subotu, oko 11:00.

   U 17:00 nije bilo novinara i nije ni moglo biti novinskog izvjestaja.

   Sada je na redu ured drzavne uprave.

   Za koji dan cu saznati i broj KLASE, pod kojim je zaveden taj predmet REGISTRACIJE udruge.

   Postupak registracije traje najvise mjesec dana.

   Vise ne mogu nista poduzeti, nego samo strpljivo cekati.

   Evo, gosparu, pazljivo procitajte USVOJENI statut.

   Narocito dobro procitajte sto pise u 4. clanku.

   To je bitno razlicito od (recimo) ovoga:

   Članak 4.

   Udruga djeluje s ciljevima njegovanja tradicije igranja vaterpola na dubrovačkim kupalištima.

   U svrhu ostvarenja ciljeva iz st. 1. čl. 4. Udruga:
   – okuplja mladež radi rekreacijskog bavljenja vaterpolom na dubrovačkim kupalištima
   – pomaže održavati vaterpolska igrališta na dubrovačkim kupalištima

   …………………………………..

   POANTA statuta je bas u: “očuvanja dubrovačkih kupališta” te u sudjelovanju u
   “radnim akcijama na uređenju kupališta i održavanju pristupnih putova do mora”.

   Dakle, statut se ne zasniva samo na pucanju na baru u 2-3 ljetna tjedna, nego u savjesnom i napornom poslu (najmanje) 365 dana u godini.

   To su shvatili ljudi koji su se u subotu, oko 11:00 okupili na Sumartinu.

   Svakoga sam pojedinacno pitao moze li se prihvatiti dijela odgovornosti da bude clan upravnog odbora.

   Svatko mi je posteno odgovorio da se ne moze prihvatiti takve odgovornosti, jer da je to zahtjevan posao.

   Eto, zbog toga u 11:00 osnivacka skupstina nije ni zapocela.

   Medjutim, osnivacka se skupstina ipak odrzala u subotu, kako sam vec napisao.

   Sada vise nista nije na osnivacima, nego na sluzbenicima drzavnog ureda za opcu upravu.

   Vise ne mogu nista poduzeti.

   Svako malo cu pogledavati na www.pravosudje.hr pod “registar udruga”.

   NAGLASAVAM: Osnivaci su za sada, poduzeli SVE PO ZAKONU sto je POTREBNO da bi udruga pocela djelovati.

   Ali to NIJE DOVOLJNO, jer prethodno ovlasteni drzavni organ mora udrugu UPISATI u registar.

   Ne znam, sto jos mogu pojasniti?

 7. Meni nije baš najjasnije, je li osnovana udruga ili nije? Te da li ta (možda osnovana) udruga ima ikakve veze sa Divljom ligom?

  A što je sa starom udrugom? Ima li otamo kakvih vijesti?

  1. Pero, zapisnik sa osnivačke skupštine , statut , nekoliko popunjenih formulara, fotokopije osobnih iskaznica , … , sve je to predano nadleznom uredu.

   Za koji dan cu saznati i broj KLASE, pod kojim je zaveden jaj postupak REGISTRACIJE udruge.

   Osnivacka skupstina jest odrzana u subotu, ali ne u 11:00 sati , nego u 17:00 sati.

   Novinar je vrlo lijepo prenio ono sto je vidio i cuo u subotu prije podne.

   U 17:00 nije bilo novinara i nije ni moglo biti novinskog izvjestaja.

   To je sve.

   Sada je na redu ured drzavne uprave.

   Za koji dan cu saznati i broj KLASE, pod kojim je zaveden taj predmet REGISTRACIJE udruge.

   Kada ce postupak registracije biti zavrsen, ne mogu znati, ali to traje otprilike mjesec dana.

   Mogu samo cekati. To je sve.

 8. Na temelju čl. 11. Zakona o udrugama ( ″Narodne novine″ br. 88/01 i br. 11/02),
  Osnivačka Skupština udruge PRVENSTVA DUBROVAČKIH KUPALIŠTA U
  VATERPOLU, donijela je 7. svibnja, 2011. godine

  STATUT

  udruge PRVENSTVA DUBROVAČKIH KUPALIŠTA U VATERPOLU

  I. OPĆE ODREDBE

  Članak 1.

  Udruga PRVENSTVA DUBROVAČKIH KUPALIŠTA U VATERPOLU (nastavno: Udruga), je udruga građana koja ima svojstvo neprofitne pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenima Ustavom, zakonima i ovim Statutom.

  Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

  Članak 2.

  Naziv udruge je: PRVENSTVA DUBROVAČKIH KUPALIŠTA U VATERPOLU

  Sjedište udruge je u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 22.

  Udruga djeluje na području Grada Dubrovnika.

  Članak 3.

  Udruga ima pečat. Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 35 milimetara.

  Uz čitav obod pečata piše: PRVENSTVA DUBROVAČKIH KUPALIŠTA U VATERPOLU

  Pečat čuva predsjednik Udruge i ovlašten je koristiti se pečatom.

  II. CILJEVI I DJELATNOSTI

  Članak 4.

  Udruga djeluje s ciljevima njegovanja tradicije igranja vaterpola na dubrovačkim kupalištima i očuvanja dubrovačkih kupališta.

  U svrhu ostvarenja ciljeva iz st. 1. čl. 4. Udruga:
  – okuplja mladež radi rekreacijskog bavljenja vaterpolom na dubrovačkim kupalištima
  – pomaže održavati vaterpolska igrališta na dubrovačkim kupalištima
  – potiče sudionike prvenstava dubrovačkih kupališta u vaterpolu da sudjeluju u
  radnim akcijama na uređenju kupališta i održavanju pristupnih putova do mora

  Članak 5.

  Udruga surađuje sa srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu.

  Udruga može biti članom mreža srodnih udruga i organizacija u Hrvatskoj i inozemstvu, o čemu odluku donosi Skupština udruge.

  Udruga može sklapati ugovore sa pravnim i fizičkim osobama, o čemu odlučuje Skupština.

  III. ČLANSTVO I ZASTUPANJE

  Članak 6.

  Članom Udruge može postati svaka fizička osoba, koja podnese zahtjev za pristupanjem.

  O primanju u članstvo odlučuje Upravni odbor, te o odluci obavještava podnositelja zahtjeva u roku od 7 dana. Ako u tom roku ne dobije obavijest, podnositelj zahtjeva postaje članom Udruge.

  Na odluku Upravnog odbora o odbijanju zahtjeva za pristupanjem, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu. Žalba se podnosi u pismenom obliku, u roku od 15 dana. O žalbi odlučuje Skupština. Odluka Skupštine je konačna.

  Članak 7.

  Svakome, tko je igrao ili sudio makar na jednoj utakmici vaterpolske “divlje lige” ili bilo kojeg drugog oblika vaterpolskog natjecanja između ekipa dubrovačkih kupališta, odnosno tko je bio trener ili tehniko neke od tih ekipa, odnosno tko je na bilo koji način sudjelovao u organizaciji takve utakmice, te svakom sudioniku osnivačke skupštine Udruge, ovim se Statutom priznaje pravo na neposredan upis u evidenciju članstva.

  Svaka osoba iz st. 1. čl. 7. Statuta, koja želi biti upisana u evidenciju iz st. 1. čl. 8. Statuta, treba predsjedniku Udruge samo dostaviti podatke potrebne za upis u evidenciju članstva.

  Članak 8.

  Članom Udruge se postaje upisom u evidenciju članstva.

  Evidenciju članstva Udruge vodi predsjednik Udruge.

  Članak 9.

  Prava člana Udruge su:
  – birati i biti biran u sva tijela Udruge
  – imati uvid u sve isprave i odluke Udruge

  Dužnosti člana Udruge su:
  – sudjelovati u radu Skupštine
  – aktivno raditi na promicanju ciljeva Udruge
  – podizati ugled Udruge

  Članak 10.

  Članstvo u Udruzi prestaje:
  – istupanjem, u roku od 7 dana od podnošenja vlastoručno potpisanog zahtjeva za
  brisanjem iz evidencije članstva
  – isključenjem, po konačnosti odluke o isključenju

  Članak 11.

  Odluku o isključenju člana, donosi Upravni odbor na prijedlog bilo kojeg člana Udruge, ako član Udruge svojim postupcima i djelovanjem unutar Udruge ili izvan nje narušava ugled Udruge, te ukoliko se svojim djelovanjem zauzima za ciljeve i stavove koji su nespojivi s osnovnim ciljevima Udruge.

  Protiv odluke o isključenju, dopušteno je izjaviti suspenzivnu žalbu. Žalba se podnosi u roku od 15 dana, od dana dostave odluke o isključenju. O žalbi odlučuje Skupština.

  Članak 12.

  Udrugu zastupa predsjednik Udruge, te pred Zakonom odgovara rad Udruge.

  IV. TIJELA UDRUGE

  Članak 13.

  Tijela Udruge su:
  – Skupština
  – Upravni odbor
  – Predsjednik

  SKUPŠTINA

  Članak 14.

  Skupština je najviše tijelo Udruge.

  Skupštinu sačinjavaju svi punoljetni i radno sposobni članovi Udruge.

  Skupštinu saziva Predsjednik Udruge i predsjedava joj.

  Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu, ako to od njega zatraži Upravni odbor ili
  najmanje 1/10 članova Udruge.

  Skupština zasjeda isključivo na javnim sjednicama.

  Zapisnik o radu Skupštine vodi jedan od članova Upravnog odbora.

  Članak 15.

  Skupština Udruge:

  – upravlja Udrugom
  – donosi Statut Udruge
  – donosi izmjene i dopune Statuta Udruge
  – donosi opće akte Udruge
  – daje tumačenja odredaba Statuta i općih akata Udruge
  – donosi godišnji program rada Udruge
  – donosi godišnji financijski plan Udruge
  – bira i razrješuje Predsjednika Udruge
  – bira i razrješuje članove Upravnog odbora Udruge
  – odlučuje o pristupanju Udruge mreži udruga u Hrvatskoj i inozemstvu
  – usvaja godišnje izvješće o radu
  – usvaja financijsko godišnje izvješće
  – odlučuje u drugom stupnju o pravima i dužnostima članova
  – donosi odluku o prestanku postojanja Udruge

  Članak 16.

  Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština može
  osnivati vijeća, odbore, komisije ili neka druga radna tijela.

  Odlukom o osnivanju vijeća, odbora, komisija ili radnih tijela utvrđuje se njihov
  sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

  Članak 17.

  Pravovaljane su samo one odluke Skupštine, koje su donesene natpolovičnom većinom od onih članova Skupštine, koji su prisutni na sjednici iz st. 5. čl. 14. Statuta.

  Statut, te izmjene i dopune Statuta, Skupština donosi dvotrećinskom većinom od onih članova Skupštine, koji su prisutni na sjednici iz st. 5. čl. 14. Statuta.

  UPRAVNI ODBOR

  Članak 18.

  Upravni odbor broji 5 članova, a sačinjavaju ga predsjednik Udruge i 4 člana Udruge koje izabere Skupština.

  Svi članovi Upravnog odbora biraju se na vrijeme od 2 godine.

  Na razrješenje člana Upravnog odbora, odgovarajuće se primjenjuje čl. 23. Statuta.

  Članak 19.

  Upravni odbor Udruge:

  – odlučuje o svim bitnim pitanjima za rad Udruge između dvije Skupštine,
  u skladu s usvojenim programom rada
  – obavlja stručno-administrativne poslove i vodi arhiv Udruge
  – priprema godišnji proračun
  – upravlja imovinom Udruge
  – izrađuje financijski plan i završni račun
  – odlučuje u prvom stupnju o pravima i dužnostima članova
  – provodi pripreme za sjednicu Skupštinu

  Članak 20.

  O pitanjima iz svoje nadležnosti Upravni odbor odlučuje javno, natpolovičnom većinom
  svih članova.

  PREDSJEDNIK

  Članak 21.

  Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu.

  Predsjednika Udruge bira Skupština na vrijeme od 2 godine.

  Ako je Predsjednik spriječen obavljati dužnost dulje od 7 dana, zamjenjuje ga član Upravnog odbora, koga on za to pismeno ovlasti.

  Ako je Predsjednik spriječen obavljati dužnost dulje od 7 dana, a nije pismeno ovlastio nekog od članova Upravnog odbora da ga zamjenjuje, ostali članovi Upravnog odbora će između sebe izabrati osobu koja će zamjenjivati Predsjednika.

  Ako je Predsjednik spriječen obavljati dužnost dulje od 90 dana, ostali članovi Upravnog odbora će između sebe izabrati vršitelja dužnosti predsjednika Udruge, kome mandat traje do isteka mandata predsjednika Udruge

  Vršitelj dužnosti Predsjednika, u roku od 30 dana po imenovanju, mora sazvati Skupštinu.

  Članak 22.

  Predsjednik Udruge:

  – saziva skupštinu Udruge (najmanje jedanput u 12 mjeseci), u skladu sa Statutom
  – predlaže dnevni red Skupštine
  – saziva sjednice Upravnog odbora (najmanje jedanput u 3 mjeseca) i predsjedava im
  – predlaže godišnji plan rada
  – podnosi godišnje izvješće o radu
  – rukovodi radom Udruge u skladu sa Zakonom, Statutom, općim aktima Udruge,
  odlukama Skupštine i Upravnog odbora, te predsjedava radom Skupštine
  – potpisuje odluke Upravnog odbora i Skupštine
  – potpisuje ugovore i daje naloge o realizaciji programa i financijskog plana Udruge
  – obavješćuje javnost o radu Udruge
  – vodi brigu o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora
  – obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge

  Članak 23.

  Predsjednik može biti razriješen prije isteka roka iz st. 2. čl. 21. ovog Statuta, ako:

  – ne sazove Skupštinu u roku u roku iz al. 1. čl. 22. Statuta
  – ne sazove sjednicu Upravnog odbora u roku iz al. 3. čl. 22. Statuta
  – podnese ostavku na dužnost
  – Skupština ne usvoji godišnje izvješće o radu
  – Skupština mu iz bilo kojeg drugog razloga izglasa nepovjerenje

  V. IMOVINA I ODGOVORNOST ZA OBVEZE

  Članak 24.

  Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla prilozima i darovima,
  obav¬lja¬njem ¬njenih djelatnosti, dotacijama iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (re¬gionalne) samouprave te fondova, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, ¬njene nekretnine i pokretnine, kao i druga imovinska prava.

  Sva imovina Udruge se koristi isključivo za ostvarivanje ciljeva osnivanja Udruge.

  Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

  VI. JAVNOST RADA

  Članak 25.

  Rad Udruge je javan.

  Udruga pravodobno objavljuje informacije o svom radu u tiskovinama i elektroničkim medijima, putem interneta, na posebnim skupovima, javnim praćenjem sjednica Skupština i na druge prikladne načine.

  Javnost rada ostvaruje se i predočenjem svih izvješća, u pismenom obliku, na Skupštini.

  Sve isprave Udruge dostupne su članstvu na uvid.

  VII. STATUT I OPĆI AKTI

  Članak 26.

  Statut je temeljni opći akt Udruge i svi opći akti moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.

  Sva pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju detaljnu razradu, uređuju se općim aktima.

  Svaku odredbu Statuta i općih akata, treba uvijek tumačiti, kako je to povoljnije po člana Udruge.

  VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 27.

  Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

  Odluka iz al. 14. čl. 15. Statuta je pravovaljana, ako je donesena dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine.

  U slučaju prestanka postojanja Udruge, sva preostala imovina Udruge pripada Gradu
  Dubrovniku.

  Članak 28.

  Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar Udruga.

  U Dubrovniku, 7. svibnja 2011.

  Predsjednik Udruge

 9. PRVENSTVA DUBROVAČKIH KUPALIŠTA U VATERPOLU

  Registarski broj: 19001636

  Datum upisa: 12.05.2011

  Naziv: PRVENSTVA DUBROVAČKIH KUPALIŠTA U VATERPOLU

  Sjedište: Dubrovnik, Dr.Ante Starčevića 22

  Djelatnosti: njegovanje tradicije igranja vaterpola na dubrovačkim kupalištima i očuvanja dubrovačkih kupališta, okupljanje mladeži radi rekreacijskog bavljenja vaterpolom na dubrovačkim kupalištima, održavanje vaterpolskih igrališta na kupalištima i slično

  OKUPLJANJE MLADEŽI

  Osobe: Igor Legaz – PREDSJEDNIK

  OIB: 82634526850

 10. COPY http://www.dubrovnikportal.com/novost_opsirnije.php?id=47188 PASTE

 11. G. Legaz

  je ste li sigurni da su svi clanovi udruge (listu clanova sam dobio mailom) osbno i svojevoljno pristupili udruzi ?

  Evo recimo igrom slucaja ja znam za dvoje koji nisu …..

  1. Gosparu, poslao sam Vam mail, prije 3 minute. Lako cemo rasvijetliti svaku sumnjivu prijavu.

   Svakome je (inace) poslan spisak i svatko ga moze prekontrolirati, upravo zato, da ne dodje do pogreske.

   Ako, kojim slucajem, uocite neku nelogicnost, javite.

   Uskoro bi trebala “proraditi” www pa ce onda sve biti mnogo jednostavnije.

   Ovako moram svakome i stalno slati mail.

   Ajde, tek smo krenuli. Sve je javno. Zar ne?

   Svaka pomoc i sugestija je dragocjena.

   Svakome je clanstvo OTVORENO.

   Pazite, za manje od 7 dana, ova Udruga broji 8 puta vise clanova, nego li je jedna druga
   udruga uspjela pridobiti za 5 godina.

 12. pa ako si dobio listu članova mailom zašto onda na isti način nisu pokušao riješiti ove eventualne nedoumice, nego ovdje ne bi li na taj način “spustio” g. legazu.

 13. Ocito je da se clanovi nisu osobno prijavljivali, nego je neko drugi to radio za njih. Na taj nacin je lako skupit toliko clanova….. Tonciju se spocitavalo da nije radio sve po pravilima a ocito i ova udruga ne radi sve po regulama, osim ako vi mislite da je uredu da ja mogu prijavit sebe, rodbinu i blize prijatelje u udrugu pa i bez njihovog znanja…

  @ dancar … ako mislis da te “eventualne nedoumice” ne treba znati javnost o.k. ja se ispricavam sto gnjavim !

  1. Gosparu, i nakon sto ste procitali mail, Vi ipak to pisete.

   Trebam li, mozda, ovdje copy-paste maila koji sam Vama poslao?

   Svatko moze (teoretski) “provaliti” tudji password.

   Ali, nemojte misliti da ja lako “nasjedam” na to.

   Ja zato napisem “evidentirano” , a (ponavljam) onaj PRAVI UPIS,

   ce uslijediti cim “proradi” www .

   Tu ce biti vidljivo ime i prezime svakog clana, a datum rodjenja ce biti “hidden”.

   Ako Vi, gosparu, zelite biti članom udruge PRVENSTVA DUBROVAČKIH KUPALIŠTA U VATERPOLU , to ćete sigurno postati, na temelju čl. 7.

   Ako,pak, zelite postati clanom udruge, DIVLJA LIGA DUBROVNIK, to necete bas jednostavno poluciti, jer necete moci pronaci popis clanova, kako biste mogli pribaviti “preporuku” najmanje 2 clana.

   Eto tako, gosparu.

 14. komplexaš, nije problem što si ovdje napiso. samo sam primijetio da si pomalo nedoboronamjeran. uostalom postavljaš pitanje na koje sam odgovaraš red ispod. mogo si i odma napisat “smatram” ili “znam” ili… da su dva člana udruge krivo ili lažno prijavljena. što nije krivnja onoga koji je primio prijavu, nego onoga koji ju je poslao kao svoju internu zajebanciju.

 15. U ponedjeljak me urednica jednog medija pitala za informacije o novoj “divljoligaškoj” udruzi.

  Evo cpoy-paste dijela od onoga što sam joj odgovorio:

  ” … Inace, udruga PRVENSTVA DUBROVAČKIH KUPALIŠTA U VATERPOLU je osnovana
  12.05.2011. (sto sam ja saznao u subotu, iz podataka na
  www.pravosudje.hr) i vec je prikupila oko 7 puta
  vise clanova, nego jedna “udrugica” u 5 godina!

  Iako sam oduševljen naglim “priljevom” članova, nisam zadovoljan
  “strukturom”, jer je naglašeno veliki broj “divljoligaša” (svih
  generacija) u odnosu na ostale građane.

  Za sada, niti jedna žena nije član, što mi se (moram priznati) nikako ne sviđa.

  Kada sam pisao Statut, osmišljao sam ga tako da privuče oko 2/3
  “divljoligaša” i oko 1/3 “ostalih”.

  Mislim da se javnosti, kroz medije, previše naglašava promicanje
  vaterpola na kupalištima, a gotovo se ZANEMARUJE temeljni cilj
  osnivanja Udruge, a to je:

  ZAŠTITA DUBROVAČKIH KUPALIŠTA … ”

  Ponavljam i ovdje:

  Pročitajte Statut i vidjet ćete da udruga PRVENSTVA DUBROVAČKIH KUPALIŠTA U DUBROVNIKU nije
  samo udruga “divljoligaša” svih generacija, nego udruga svih građana.

  Iz nekog raloga, već u “startu” se zaobilazi da je OČUVANJE DUBROVAČKIH KUPALIŠTA prioritetni cilj udruge, a točno je da “divljoligaši” trebaju biti oni “prvi” u ostvarenju toga cilja.

 16. Sto se tice cilja “njegovanja tradicije igranja vaterpola na dubrovačkim kupalištima” moram istaknuti ovo:

  Uskoro cemo uputiti sluzbeni dopis Zupaniji (pokrovitelju natjecanja) i naglasit cemo da su nam potrebna odredjena novcana sredstva, kako bismo mogli okupiti mladez radi bavljenja vaterpolom na kupalistima.

  Ono, sto je “zacrtano” kao minimum vaterpolskih rekvizita, na sto vise kupalista, a to su bara i lopta (za igrat “viktorije”).

  Cava, President, Neptun, Elita, Piplic, Vis, Splendid, Vis 2, Palace, Belvedere, Seherezada, Excelsior muo, Lokrum Portoc, Kalamota (Donje Celo), Sunj – to su pozicije gdje treba biti bara + lopta.

  Ukupno 15 bara i 15 lopti.

  Zatim, bar 2 “setajuca” tetena.

  Zamislite, da Zupanija nasoj udruzi uplati 40000 kuna !

  Pola od tog iznosa bi “otislo” na bare + lopte, a pola na pomoc mladezi da igraju vaterpolo utakmice izmedju sebe, pogotovo ako se to odnosi na one “divljoligaske” ali i na druge!

 17. … terena … / A, za onu mladezi, koja vec ima baru (Villa Banac, Solitudo, Gjivovici), a nema udrugu pomogli bismo u materijalu (drvo, mreze, konopi), pituri i slicno.

  Nikada, a ma bas nikada ne bi bilo postavljeno pitanje: “Gdje su soldi partili?” ! NIKADA !

 18. A, predsjednicima onih pravnih osoba, koje okupljaju mladez na lokalitetima Seka (Copacabana), Bellevue, Kolorina, Porporela, odnosno koncesionarima velikih plaza (Sv. Jakov, bagno militare) i slicno (oprostite ako sam nesto preskocio) uputit cu dopise radi suradnje.